Op deze pagina staan de statuten van de vereniging voor (loopbaan)begeleiders van jongeren in het onderwijs (BiOND).

Artikel   1:  Naam en zetel
Artikel   2:  Doel
Artikel   3:  Organisatie
Artikel   4:  Leden
Artikel   5:  Bestuur
Artikel   6:  Taken en bevoegdheden bestuur
Artikel   7:  Vertegenwoordiging
Artikel   8:  Secties
Artikel   9:  Kascommissie
Artikel 10:  Bureau en directeur
Artikel 11:  Boekhouding en financiën
Artikel 12:  Rekening en verantwoording
Artikel 13:  De Ledenraad
Artikel 14:  Het bijeenroepen van de Ledenraad
Artikel 15:  Toegang tot de Ledenraad
Artikel 16:  Besluiten
Artikel 17:  Reglementen
Artikel 18:  Wijziging van de Statuten
Artikel 19:  Ontbinding en vereffening

Artikel 1 – Naam en zetel 

 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft als naam: “Vereniging voor (loopbaan)begeleiders van jongeren in het onderwijs” en wordt in de statuten en in reglementen nader aangeduid als: de vereniging.
 2. De vereniging is statutair gevestigd te Utrecht.
 3. De vereniging is aangesloten bij de vakcentrale FvOv.

Artikel 2 – Doel

De Vereniging voor (loopbaan)begeleiders van jongeren in het onderwijs is een vereniging voor begeleiders van jongeren in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De vereniging stelt zich ten doel:

 1. het bevorderen van de persoonlijke- en loopbaanontwikkeling van leerlingen en studenten in het vo en mbo;
 2. het bevorderen van professionele en specialistische begeleiding;
 3. het bevorderen van gelijke kansen en van studentsucces voor elke leerling en elke student in het vo en mbo door het optimaliseren van de onder lid b. genoemde begeleiding; 
 4. het in het kader van het doel van de vereniging (collectief) behartigen van de belangen van haar leden.
 5. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het informeren en ondersteunen van de leden bij vraagstukken op het werkterrein van de in artikel 2 lid 1 genoemde begeleiding;
  2. het bevorderen van deskundige – waar mogelijk geïntegreerde – begeleiding van leerlingen en studenten bij hun persoonlijk ontwikkelingsproces en bij hun loopbaanontwikkeling;
  3. het informeren en adviseren van derden over ontwikkelingen op de onder a. en b. beschreven terreinen;
  4. een herkenbaar aanspreekpunt en expertisecentrum te zijn voor onze leden en voor de betrokken organisaties en instellingen in het onderwijsveld. De vereniging vervult daarbij een brugfunctie;
  5. het onderhouden van een kennisnetwerk;
  6. het bijdragen aan een goede, structurele organisatie van de begeleiding op de scholen;
  7. het professionaliseren van begeleiders door middel van onder meer het organiseren van (netwerk)bijeenkomsten, cursussen, congressen, coaching, adviestrajecten en scholingsprogramma’s;
  8. richtinggevend zijn voor de begeleiding en begeleiders van leerlingen en studenten in het vo en mbo.

Artikel 3 – Organisatie

 1. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat leiding geeft aan de vereniging en verantwoording aflegt aan de ledenraad. 
 2. De ledenraad is de algemene vergadering van de vereniging en bestaat uit door de secties (zie lid 3) benoemde afgevaardigden die in de ledenraad alle bij hun sectie ingedeelde leden vertegenwoordigen. 
 3. De vereniging kent secties. Alle leden van de vereniging zijn bij een sectie van hun keuze ingedeeld. Een lid kan bij meer dan één sectie zijn ingedeeld.
 4. Elke sectie kent een sectiecommissie, bestaande uit goed ingevoerde leden. De sectiecommissie heeft regelmatig contact met de aan die sectie verwante beleidsmedewerker op het bureau.
 5. De vereniging kent een bureau als centraal werkapparaat van de vereniging waarvan de leiding berust bij de directeur van de vereniging. 
 6. Organen van de vereniging zijn het bestuur en de ledenraad.
 7. Alle mededelingen van organen van de vereniging die voor de leden van belang zijn worden bekend gemaakt op de website van de vereniging. 

Artikel 4 – Leden      

 1. Zowel natuurlijke- als rechtspersonen kunnen lid worden van de vereniging. 
 2. Het bestuur beslist over het toelaten van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan de ledenraad op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating besluiten. 
 3. De wijze van toelating wordt in het huishoudelijk reglement geregeld.
 4. De vereniging kent naast leden ook buitenleden: dit zijn personen (studenten) die in opleiding zijn voor schooldecaanloopbaanbegeleider, trajectbegeleider, leerlingbegeleider en/of zorgcoördinator. Deze buitenleden zijn geen lid van de vereniging, betalen geen contributie en hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in de statuten of reglementen worden toegekend.
 5. De vereniging kent ook seniorleden en leden van verdienste en ereleden.De voorwaarden hiervoor staan in het huishoudelijk reglement.

Artikel 5 – Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit vijf tot zeven personen. De leden van het bestuur worden door de ledenraad benoemd.
 2. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  
 3. De leden van het bestuur worden door het bestuur of door ten minste elf afgevaardigden kandidaat gesteld. Een kandidaatstelling geschiedt uiterlijk drie weken vóór de datum waarop de vergadering van de ledenraad wordt gehouden. De ledenraad stelt voor het (her)benoemen van leden van het bestuur een profiel vast. Bij het opstellen van het profiel dient de ledenraad ermee rekening te houden dat tot de eerste drie jaren na de fusie tussen NVS-NVL en VvSL het bestuur mogelijk nog niet (volledig) kan voldoen aan dit profiel. 
 4. Het lidmaatschap van het bestuur is niet te verenigen met het lidmaatschap van de kascommissie. 
 5. De voorzitter en de penningmeester worden in functie benoemd. De voorzitter wordt voorgedragen door het bestuur. De benoeming van de voorzitter vereist bekrachtiging van de ledenraad. De overige functies worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld. Het bestuur kent bestuursleden met portefeuilles.
 6. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaren. 
 7. Een lid van het bestuur kan aansluitend tweemaal voor periode van drie jaren worden herbenoemd. 
 8. Leden van het bestuur treden af direct na de vergadering van de ledenraad waarin de duur van hun benoeming eindigt of waarin zij aftreden. 
 9. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende vergadering van de ledenraad voorzien.  
 10. Na het benoemen van de leden van het bestuur worden de functies verdeeld en de taken van ieder lid van het bestuur vastgesteld, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden. 
 11. Een lid van het bestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de ledenraad, met twee derden van de uitgebrachte stemmen worden geschorst of ontslagen. Een schorsing wordt opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of door bedanken, eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De ledenraad neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende lid van het bestuur door de ledenraad is gehoord, althans hiertoe in de gelegenheid is gesteld. 
 12. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur indien het lid van het bestuur wordt benoemd tot lid van de kascommissie.
 13. Bij belet van een of meer bestuursleden nemen de overblijvende bestuursleden of neemt het overblijvende bestuurslid tijdelijk de volledige taken van het bestuur waar. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurslid zijn functie (tijdelijk) niet kan of mag uitoefenen door schorsing, vermissing of ziekte. Bij belet van alle bestuursleden is de persoon die de ledenraad daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de vereniging belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om definitief in het bestuur te voorzien.
 14. Bij ontstentenis van een of meer bestuursleden nemen de overblijvende bestuursleden of neemt het overblijvende bestuurslid tijdelijk de volledige taken van het bestuur waar onverminderd de gehoudenheid van het benoemende orgaan om in geval van ontstentenis zo spoedig mogelijk in vacatures te voorzien. Er is ontstentenis van een bestuurslid als deze is teruggetreden, is ontslagen of overleden, ten gevolge waarvan er een vacature is in het bestuur. Bij ontstentenis van alle bestuursleden is de persoon die de ledenraad aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de vereniging belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om definitief in het bestuur te voorzien.

Artikel 6 – Taken en bevoegdheden bestuur

 1. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 
 2. Het bestuur is belast met algemene aangelegenheden. Het bestuurt op hoofdlijnen.
 3. Meer in het algemeen is het bestuur verantwoordelijk voor:
  1. het doen ontwikkelen van het strategisch beleid van de vereniging op korte en middellange termijn;
  2. het doen opstellen van een jaarverslag;
  3. het doen opstellen van een jaarlijks werkplan voor de vereniging;
  4. het jaarlijks doen opstellen van een begroting en het jaarlijks actualiseren van de meerjarenbegroting;
  5. het behartigen van de belangen van de leden in algemene zin;
  6. de rechtspositionele aangelegenheden van de leden;
  7. het goed functioneren van de directeur en daarmee van het bureau, en schept daartoe adequate randvoorwaarden.
 4. In overlegsituaties waarbij het belang van de vereniging als geheel dan wel het belang van specifieke groepen leden (secties) aan de orde is, kan het bestuur gevraagd of ongevraagd een rol spelen. Hierbij wordt de  vereniging vertegenwoordigd door één of meer leden van het bestuur, alsmede door de directeur.
 5. Ook indien het aantal leden van het bestuur beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
 6. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de ledenraad bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of het bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.  

Artikel 7 – Vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Ook de directeur kan de vereniging gemandateerd vertegenwoordigen.
 2. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk bestuursleden, waaronder in ieder geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

Artikel 8 – Secties

De vereniging kent de navolgende secties: 

 1. de sectie LOB vmbo;
 2. de sectie LOB havo/vwo;
 3. de sectie mbo
 4. de sectie leerlingondersteuning vo;
 5. op voorstel van het bestuur en met goedkeuring van de ledenraad kunnen meer secties deel uitmaken van de vereniging.

Artikel 9 – Kascommissie

 1. De kascommissie bestaat uit drie leden die door de ledenraad worden benoemd. De leden van de kascommissie zijn lid van de vereniging. De kascommissie is belast met de in artikel 12 vermelde werkzaamheden. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur. 

Artikel 10 – Bureau en directeur

 1. Het bureau is het centrale werkapparaat van de vereniging, alwaar ook het secretariaat van de vereniging is gevestigd. Aan het hoofd staat de directeur.
 2. Het bureau is belast met het voorbereiden en uitvoeren van het door het bestuur en de ledenraad vastgestelde beleid, met de door het bestuur opgedragen werkzaamheden en is tevens belast met de administratie en het financieel beheer van de vereniging.
 3. De directeur is belast met de dagelijkse gang van zaken, de leiding van het bureau, met het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en van de ledenraad, alsmede met het verrichten van werkzaamheden die op grond van de met de directeur gesloten arbeidsovereenkomst zijn opgedragen of gemandateerd. De taken en bevoegdheden van de directeur worden nader geregeld in een directiestatuut. Aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt opgave gedaan van de volmacht krachtens welke de directeur vertegenwoordigingsbevoegd is. De directeur is alleen verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
 4. De directeur is tevens belast met het mede ontwikkelen en formuleren van het algemeen verenigingsbeleid, met het opstellen van kwartaalrapportages ten behoeve van het bestuur en met het houden van toezicht op de juiste besteding van middelen van de vereniging.
 5. De directeur toetst het uitvoerend beleid van het bestuur aan de door de ledenraad vastgestelde beleidskaders en meerjarenbeleidsplan. Ingeval van strijdigheid rapporteert de directeur aan het bestuur.
 6. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur dat tevens de voorwaarden van de dienstbetrekking schriftelijk vaststelt. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag wordt genomen met ten minste twee derden meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden. In geval van schorsing of ontslag vindt altijd een schriftelijke onderbouwing plaats.
 7. De directeur is in overleg met het bestuur belast met het benoemen, het schorsen en het ontslaan van de werknemers van de vereniging. De werknemers zijn alleen aan de directeur verantwoording verschuldigd. De directeur stelt in overleg met het bestuur de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de werknemers vast.
 8. De directeur woont alle vergaderingen van het bestuur en van de ledenraad bij.

Artikel 11 – Boekhouding en financiën

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het schooljaar. Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
 2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden en uit andere inkomsten. 
 3. Indien de vereniging ten behoeve van projecten subsidies of andere bijdragen van derden ontvangt, komen deze inkomsten ten goede aan de algemene middelen, tenzij de verstrekker van de subsidie of de bijdrage heeft bepaald dat deze specifiek ten gunste van het project wordt verstrekt.
 4. De leden zijn gehouden tot het betalen van de contributie en van andere bijdragen die de ledenraad vaststelt. De ledenraad kan voor bepaalde groepen van leden een verschillende contributie en andere bijdragen vaststellen.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
 6. Leden van verdienste en ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
 7. Leden van het bestuur en nader aan te wijzen andere functionarissen ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en voor de ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten. De ledenraad stelt de vergoedingen vast.

Artikel 12 – Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging op te maken en op papier te stellen. 
 3. Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden vergadering van de ledenraad een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de ledenraad voor. Deze stukken worden ondertekend door de leden van het bestuur. Heeft een lid van het bestuur de stukken niet ondertekend, dan wordt hiervan onder opgave van de reden melding gemaakt. 
 4. De jaarrekening van het bestuur wordt jaarlijks onderzocht door de kascommissie. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken en bescheiden of andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging ter beschikking te stellen.
 5. Goedkeuring door de ledenraad van de toegelichte balans en de staat van baten en lasten gebeurt nadat is kennis genomen van de bevindingen van de kascommissie. Goedkeuring strekt de leden van het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.  
 6. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier of computermatig worden gesteld en bewaard. 
 7. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

Artikel 13 – Ledenraad

 1. De ledenraad bestaat uit door de secties gekozen afgevaardigden. De afgevaardigden vertegenwoordigen in de ledenraad alle bij hun sectie ingedeelde leden.
 2. De ledenraad kent onder meer (niet uitputtend) de volgende bevoegdheden:
  1. benoeming of ontslag bestuursleden (artikel 5);
  2. contributie vaststellen (artikel 7 huishoudelijk reglement);
  3. fungeren als beroepsorgaan na besluit van bestuur (artikel 12 huishoudelijk reglement);
  4. vaststellen beleidskaders (artikel 10);
  5. goedkeuring van de jaarrekening (artikel 12);
  6. vaststellen begroting (artikel huishoudelijk 9 reglement);
  7. vaststellen reglementen (artikel 17);
  8. wijzigen statuten (artikel 18);
  9. ontbinden vereniging (artikel 19).
 3. Een lid van het bestuur kan niet tot afgevaardigde in de ledenraad worden benoemd.
 4. Afgevaardigden worden door de sectiecommissie benoemd voor de duur van drie jaren.
 5. Elke sectie is evenredig vertegenwoordigd in de ledenraad. 
 6. Het aantal afgevaardigden in de ledenraad bedraagt maximaal 15, vast te stellen door de ledenraad.
 7. Iedere afgevaardigde heeft in de vergadering van de ledenraad één stem. Leden van het bestuur en de directeur hebben geen stemrecht.

Artikel 14 – Het bijeenroepen van de ledenraad

 1. Jaarlijks worden tenminste twee vergaderingen van de ledenraad gehouden:
  1. de voorjaarsvergadering welke wordt gehouden tussen één mei en dertig juni;
  2. de najaarsvergadering welke wordt gehouden tussen één november en eenendertig december.
 2. Het bijeenroepen gebeurt door een schriftelijk oproep aan de afgevaardigden of langs elektronische weg. Van het bijeenroepen wordt tevens mededeling gedaan op de website van de vereniging.
 3. Indien de vergadering van de ledenraad fysiek niet kan plaatsvinden, vindt de vergadering online plaats.
 4. De termijn van de oproep bedraagt vier weken. Het bestuur kan in bijzondere gevallen de termijn van de oproep bekorten. 
 5. Een buitengewone ledenraad wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht.
 6. Voorts wordt een buitengewone vergadering van de ledenraad gehouden indien ten minste zoveel afgevaardigden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de vergadering van de ledenraad het bestuur hierom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een vergadering van de ledenraad te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen overgaan op de wijze waarop het bestuur een vergadering van de ledenraad bijeenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan leden van het bestuur belasten met de leiding van de vergadering van de ledenraad en het opstellen van de notulen. 
 7. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een vergadering van de ledenraad wordt gehouden. 

Artikel 15 – Toegang ledenraad

 1. Alle afgevaardigden, de leden van het bestuur en de directeur hebben toegang tot de vergadering van de ledenraad. Voorts hebben toegang degenen die door het algemeen bestuur of door de ledenraad zijn toegelaten.  
 2. Vergaderingen van de ledenraad zijn toegankelijk voor de overige leden voor zover de plaatsruimte dit toelaat. 
 3. Afgevaardigden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot en geen stemrecht in de vergadering van de ledenraad. Leden van het bestuur die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de ledenraad. 
 4. Met uitzondering van de leden van het bestuur, de afgevaardigden en de directeur, mogen leden alleen na toestemming van de voorzitter aan de beraadslaging deelnemen.
 5. De ledenraad gaat in een besloten vergadering over indien de voorzitter, het bestuur of ten minste de helft van de afgevaardigden hierom verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben toegang alle afgevaardigden, de directeur, de leden van het bestuur en degenen die door de ledenraad worden toegelaten. 
 6. De ledenraad beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het aanvragen van een besloten vergadering zijn aangevoerd een besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit niet het geval, dan wordt de vergadering niet-besloten voortgezet. 
 7. Over wat in een besloten vergadering is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.

Artikel 16 – Besluiten

 1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de vereniging worden genomen. 
 2. De wijze van stemmen en besluitvorming wordt in het huishoudelijk reglement geregeld.
 3. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, brengt ieder stemgerechtigd lid in de desbetreffende vergadering één stem uit.
 4. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de door stemgerechtigde leden uitgebrachte stemmen, zo nodig door afronding naar boven. Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald. 
 5. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het hoogste respectievelijk het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt of door loting na een derde stemming is aangewezen. 
 6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het betrokken onderwerp indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging. De bestuurder die mogelijk een tegenstrijdig belang heeft, dient dit melden bij hun medebestuurders, onder vermelding van alle relevante feiten. Als een bestuurder met een tegenstrijdig belang toch heeft deelgenomen aan de beraadslaging en de besluitvorming dan is het besluit vernietigbaar omdat het in strijd met de statuten tot stand is gekomen. Indien alle bestuursleden een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de ledenraad.

Artikel 17 – Reglementen 

 1. De organisatie van de vereniging alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen worden nader uitgewerkt in reglementen.
 2. De vereniging kent in ieder geval een huishoudelijk reglement en een directiestatuut.
 3. Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de ledenraad. 
 4. Van een nieuw reglement en van een wijziging van een reglement wordt minimaal 14 dagen voor de inwerkingtreding hiervan mededeling gedaan aan de leden.
 5. In gevallen waarin de statuten of een reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 18 – Wijziging van de Statuten

 1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de ledenraad waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproep voor die vergadering van de ledenraad bedraagt vier weken.
 2. Zij die de oproep voor een vergadering van de ledenraad ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten vier weken vóór de vergadering van de ledenraad een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en welke is voorzien van een toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering van de ledenraad wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift van het voorstel toegezonden aan de afgevaardigden.
 3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts door de ledenraad met ten minste twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen. 
 4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de vergadering van de ledenraad alle afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.
 6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het handelsregister waarin de vereniging is ingeschreven. 

Artikel 19 – Ontbinding en vereffening

 1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een hiertoe speciaal bijeengeroepen vergadering van de ledenraad. 
 2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen met ten minste twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste één/vijfde van het aantal leden aanwezig of door middel van een schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is.  
 3. Indien de ledenraad tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de leden van het bestuur als vereffenaar op, tenzij de ledenraad de vereffening aan een derde opdraagt. 
 4. Ingeval van de ontbinding van de vereniging vervalt het batig saldo aan een door de ledenraad aan te wijzen begunstigde .