De FvOv behartigt namens BiOND jouw belangen

BiOND is als onderwijsorganisatie aangesloten bij de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Deze onderwijsbond vertegenwoordigt in totaal ruim 34.000 leden. Binnen de FvOv bundelen de onderstaande 13 onderwijsvakorganisaties hun krachten tot één slagvaardige organisatie.

Arbeidsvoorwaardelijke en vakinhoudelijke collectieve onderhandelingen

De FvOv vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. De FvOv behartigt jouw belangen als lid van BiOND op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv overlegt hiervoor regelmatig over verschillende dossiers met andere bestuurlijke partijen en onderhandelt namens de vakverenigingen in de verschillende onderwijssectoren aan de landelijke cao-tafels.

De werkafspraken tussen scholen en hun werknemers zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Deze overeenkomst gaat onder andere in op de hoogte van het salaris, arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen. Arbeidsvoorwaarden zijn voor werkgevers en werknemers een belangrijk thema en zij gaan hierover, via de sociale partners, veelvuldig met elkaar in gesprek.

Naast de FvOv zitten hier ook de andere onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisaties aan tafel (zoals: AOb, FNV, CNV Onderwijs, AVS, Platform VVVO en de Raden). Daarnaast wordt op decentraal niveau samen met vertegenwoordigers van de andere vakbonden een arbeidsvoorwaardenoverleg gevoerd.

Pensioenen en sociale zekerheid

De VCP (Vakcentrale voor Professionals) neemt deel aan gesprekken tussen sociale partners in bijvoorbeeld de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid over Werkgelegenheid over onder meer werk, inkomen, pensioen, onderwijs en sociale zekerheid. De positie en ontwikkeling van professionals en hun vak hebben daarbij bijzondere aandacht. Daarnaast neemt de vakcentrale deel aan het periodiek overleg met het kabinet en het parlement over het sociaal- en financieel-economisch beleid. Bij de VCP zijn meer dan 50 vakorganisaties aangesloten, waaronder het CMHF. 

De Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF) zit voor de FvOv in de pensioenkamer en in het bestuur van de Stichting Algemene Burgerlijke Pensioenwet (ABP). De CMHF is een onafhankelijke koepel van 43 beroeps- en belangenverenigingen uit acht sectoren (overheid, in het onderwijs, de zorg, de politie, defensie en in het bedrijfsleven) met circa 62.000 leden. Hier valt dus de FvOv onder.

Projectsubsidies via FvOv

Via onze aansluiting bij de FvOv heeft BiOND ook de mogelijkheid om mee te werken aan grote landelijke projectsubsidies. Belangrijke dossiers hierbij zijn:

Zo heeft BiOND in 2022 via de FvOv een subsidie toegewezen gekregen van het ministerie van OCW om bij te dragen aan de curriculumherziening.

Individuele juridische rechtsbijstand

Naast de collectieve belangenbehartiging via de FvOv biedt BiOND op toegankelijke wijze ondersteuning en rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op jouw onderwijsbaan. Leden van BiOND kunnen na een jaar lidmaatschap bij Van Gelderen Advocaten (VGA) terecht voor gratis juridisch advies van gekwalificeerde FvOv-arbeidsjuristen op het gebied van hun rechtspositie, (dreigend) ontslag en/of disciplinaire maatregelen, sociale zekerheid en pensioenen.

Neem contact op met Van Gelderen Advocaten voor meer informatie.

Vakbondscontributie verrekenen met je brutoloon

Voor BiOND-leden die werkzaam zijn in het vo en mbo is het op basis van de cao’s voor deze sectoren mogelijk om betaalde contributie te verrekenen met je bruto jaarinkomen. 

Wat moet je doen?

Om in aanmerking te komen voor dit voordeel moet je vóór 1 november van het betreffende kalenderjaar dit aanvraagformulier inclusief de factuur en een betalingsbewijs (een bankafschrift) van je vakbondscontributie) bij je werkgever inleveren.

De betaalde vakbondscontributie wordt dan ingehouden op de bruto eindejaarsuitkering en vervolgens weer netto aan je uitgekeerd. Daardoor betaal je er geen loonheffing over.

Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de eindejaarsuitkering als bruto salariscomponent in aanmerking komt voor een verrekening van de vakbondscontributie. De werkgever zorgt voor de juiste verwerking van de door jou verstrekte gegevens.

Vragen?

Heb je een vraag over vakbondszaken, zoals bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden of medezeggenschap? Wellicht wordt jouw vraag al beantwoord bij de veelgestelde vragen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met beleidsmedewerker Sandra Mors
of rechtstreeks met de FvOv.