Met de BiOND Academie willen we de professio­nali­sering van bege­leiders stimuleren en daarmee de kwaliteit van loop­baan­ont­wikke­ling en leerling­onder­steuning op scholen en mbo instellingen verbeteren. Wij maken daarbij gebruik van de kennis en de ervaring van onze leden en partners.

Trainingsaanbod 2023-2024

Een trainingsjaar waarin bekende trainingen van de BiOND Academie terugkeren, maar ook waarin nieuw ontwikkelde trainingen voorbij zullen komen. Ook zijn er voor dit schooljaar verschillende gratis trainingen ontwikkeld, zoals;

Word én blijf een professional!

Het is onze missie dat jongeren succesvol begeleid worden naar hun optimale toekomst binnen de maatschappij van de toekomst. Wij geloven dat alleen professionele begeleiders hiertoe in staat zijn; begeleiders die blijven groeien in hun vak en in hun rol. Begeleiders die er gezamenlijk voor gaan om begeleiding steeds weer naar een hoger niveau te tillen. BiOND Academie helpt hen om constant het beste uit zichzelf, uit de school en uit leerlingen en studenten te halen.

Groei en deskundigheidsbevordering

Begeleiders in het vo en mbo die oog hebben voor hun eigen groei en deskundigheidsbevordering, ontwikkelen zich tot professionals. Wij denken dat alleen een professional de juiste kwaliteit van begeleiding kan bieden aan leerlingen en studenten. Wat wij onder een professional verstaan? Dat leggen we uit aan de hand van drie typeringen: de uitvoerende beroepsbeoefenaar, het vakmens en de professional.

1. De uitvoerende beroepsbeoefenaar

De uitvoerende beroepsbeoefenaar voert op de juiste manier zijn taken uit, waarbij het resultaat direct zichtbaar is. Hij verbetert en leert gedurende zijn leven en loopbaan. Door ervaring, de herhaling van (standaard) taken, routine en door learning by doing wordt de uitvoerende beroepsbeoefenaar beter in zijn vak.

2. Het vakmens

Het vakmens is resultaatgericht en streeft naar verbetering van de kwaliteit van zijn werkzaamheden, gericht op een toetsbaar doel (de output van het werk) en wat zijn aandeel is om dat doel te bereiken. Daarbij zet een vakmens doelbewust zijn kennis en vaardigheden in. Het vergroten van die vakkennis en het verbeteren van vaardigheden spelen een belangrijke rol in het werkproces.

3. De professional

De professional streeft naar verbetering van het proces om zo de kwaliteit van een product of dienst naar een hoger plan te tillen. De professional reflecteert op het eigen handelen, denkt systeemoverstijgend en ontwikkelt zijn professionele identiteit doorlopend. Hij kiest bewust voor procesinterventies en leert op basis van het effect van zijn beslissingen op de ander.

Voorbeeld

Een docent die door groeiende ervaring de stof steeds beter leert over te brengen, puur door steeds opnieuw dezelfde les te geven aan verschillende klassen en leren wat beter en minder goed werkt, is een uitvoerend beroepsbeoefenaar. De taak (lesgeven) staat centraal en leren vindt plaats door herhaling van de taak. De docent die ernaar streeft zijn leerlingen steeds op een hoger niveau in het vak te bekwamen, is een vakmens. Deze docent leert bij over de inhoud van het vak en werkt aan zijn didactische vaardigheden door een vakblad te lezen, met vakgenoten te spreken en conferenties te bezoeken. Het resultaat (het niveau van de leerling in het vak) staat centraal. De professional, ten slotte, is de docent die over de grenzen van het vak kijkt, probeert het onderwijsproces te verbeteren zodat het vak en de wijze waarop het vak wordt aangeboden beter aansluit bij de leefwereld en ontwikkeling van de leerling. Deze docent leert door te experimenteren, daarop te reflecteren en dat uit te wisselen.

Kenmerken van de BiOND Academie

De Academie biedt trainingen, congressen en trainingen op maat aan voor begeleiders in het vo en mbo, op basis van de bovenstaande visie op professionaliteit. Wij stimuleren onze achterban om een professional te worden en te blijven. Wij helpen individuele begeleiders, teams en zelfs hele scholen om van en met elkaar te leren. Hierbij maken wij gebruik van de kennis en ervaring die bij onze leden en partners aanwezig is; onze trainers zijn derhalve mensen die zelf hun sporen verdiend hebben in het onderwijs en voldoen aan alle kenmerken van een professional!

Tot slot

Een leven lang leren geldt ook voor ons. De komende weken, maanden, jaren, zetten wij daarom steevast in op doorontwikkeling. We voegen trainingen toe en soms valt er eentje af. We zijn een kleine organisatie zonder winstoogmerk, maar met een enorme gedrevenheid voor onderwijs en begeleiding. Wij willen daarbij graag leren van en met jou. Tips, suggesties, vragen en feedback zijn waardevol: academie@biond.nu