Op deze pagina kan je de algemene voorwaarden van de BiOND Academie voor trainingen op maat teruglezen.

Artikel 1: Algemene begripsbepaling

1.1. De BiOND Academie is onderdeel van de Vereniging voor (loopbaan)begeleiders van jongeren in het onderwijs en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40411019.
1.2. Opdrachtgever: een onderwijsinstelling of samenwerkingsverband die een Maatwerktraject afneemt bij de BiOND Academie.
1.3. Overeenkomst: getekende Opdrachtbevestiging aangaande de levering van diensten die tussen BiOND en de Opdrachtgever.
1.4. Opdrachtbevestiging: Opgesteld overzicht van de te bieden diensten voor een Maatwerktraject inclusief prijsopgave.
1.5. Maatwerktraject: Een traject bestaande uit bijvoorbeeld trainingen, cursussen, workshops, coaching en/of individuele begeleiding op maat samengesteld voor Opdrachtgever.
1.6. Annuleren: Het schriftelijk afmelden voor een Maatwerktraject nadat er een bevestiging heeft plaatsgevonden.
1.7. Tarieven: de op het moment van afname van de dienst vermelde tarieven voor de diverse door BiOND aangeboden diensten.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Om de behoefte en wensen met betrekking tot het Maatwerktraject goed af te stemmen wordt vooraf een Opdrachtbevestiging opgesteld door de BiOND academie en ter goedkeuring gedeeld met Opdrachtgever.
2.2. Bevestigen van het Maatwerktraject gebeurt middels retoursturen van de ondertekende Opdrachtbevestiging.
2.2 Met het ondertekenen van de Opdrachtbevestiging worden de algemene voorwaarden van de BiOND Academie geaccepteerd.
2.3 De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle door BiOND gevraagde informatie bij vaststellen van de Opdrachtbevestiging volledig en naar waarheid heeft verstrekt.
2.4 Alle relevante informatie met betrekking tot de BiOND Academie en de af te nemen Diensten, alsmede de Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de BiOND website.
2.5 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en afdrukken van de Algemene Voorwaarden, de Opdrachtbevestiging en de dan geldende Tarieven en de toegankelijkheid van de opgeslagen versie.
2.6 De Overeenkomst voor Maatwerktrajecten komt voort uit het ondertekenen van de opgestelde Opdrachtbevestiging.

Artikel 3: Annuleren overeenkomst

3.1 Annulering van de overeenkomst voor een Maatwerktraject dient schriftelijk te gebeuren.
3.2 Bij annulering van een Maatwerktraject door Opdrachtgever is de annulering pas definitief na schriftelijke bevestiging van BiOND.
3.3 Indien noodzakelijk kan BiOND eenzijdig een Overeenkomst opzeggen.
3.4 In het geval van een aantoonbare overmachtsituatie zal BiOND, in overleg met de Opdrachtgever, eerst kijken of (een deel van) het Maatwerktraject kan worden verplaatst naar een andere datum. Als dat niet mogelijk is, beoordeelt BiOND aan de hand van de specifieke omstandigheden van de situatie of annulering mogelijk is.
3.5 Bij annulering van de Overeenkomst voor een Maatwerktraject tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de eerste trainingsdag van het gehele traject, worden alleen alle tot dan toe gemaakte kosten (organisatorische uren, ontwikkeltijd, reistijd, reiskosten, materialen etc.) ten behoeve van het Maatwerktraject bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
3.6 Bij annulering van de Overeenkomst voor een Maatwerktraject tussen de 4 en 2 weken, voor de aanvangsdatum van de eerste trainingsdag van het gehele traject, worden alle gemaakte kosten zoals benoemd in art. 3.5 plus 50% van het totaalbedrag van de getekende Opdrachtbevestiging in rekening gebracht.
3.7 Bij annulering van de Overeenkomst van een Maatwerktrajecten korter dan 2 weken, voor de aanvangsdatum van de eerste trainingsdag van het gehele traject, wordt het volledige bedrag uit de Overeenkomst in rekening gebracht.

Artikel 4: Wijzigingen

4.1 BiOND behoudt zich het recht voor wijzigingen in het Maatwerktraject aan te brengen of een andere trainer in te zetten.
4.2 Wijzigingen in de vastgestelde data voor een Maatwerktraject zijn mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag. Daarna staan de data vast en wordt een wijziging gezien als een annulering zoals benoemd in artikel 3.5 tot en met 3.7.

Artikel 5: Tarieven en betaling

5.1 De BiOND Academie is CRKBO geregistreerd, de meeste diensten zijn daarmee vrijgesteld van btw.
Het btw-percentage is terug te vinden in de Opdrachtbevestiging.
5.2 Betaling geschiedt via overmaken naar de bankrekening van BiOND onder het te vermelden factuurnummer.
5.3 Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan BiOND kenbaar te worden gemaakt per mail, tenzij de Opdrachtgever de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.
5.4 In het geval van Maatwerktrajecten worden de tarieven gehanteerd zoals deze ook in de Opdrachtbevestiging vermeld staan.
5.5 Bij Maatwerktrajecten geldt dat door ondertekening van de Opdrachtbevestiging (zie artikel 2.2) een overeenkomst en daarmee ook een betalingsverplichting wordt aangegaan met BiOND.
5.6 BiOND stuurt uiterlijk 2 weken voor aanvang van het Maatwerktraject een factuur.
5.7 Betaling van de factuur van Maatwerktrajecten dient minimaal 1 week voor de aanvangsdatum voldaan te zijn.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens en privacy

6.1 NAW-gegevens worden beschermd opgeslagen en alleen gebruikt voor interne administratie. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan binnen het onderwijs en/of voor de certificering noodzakelijk is.
6.2 De Opdrachtgever heeft het recht tot inzage en correctie met betrekking tot de opgenomen gegevens.
6.3 Alle informatie die door of over Deelnemers verstrekt wordt, zowel vooraf of tijdens het Maatwerktraject waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, zal ook als dusdanig worden behandeld door de BiOND Academie en haar medewerkers.
6.4 Alle verdere voorwaarden en afspraken rondom privacy zijn te vinden in de privacyverklaring van BiOND. Deze staat gepubliceerd op www.biond.nu.
6.5 BiOND mag, met mondelinge instemming van de Deelnemer, beeldmateriaal van de Deelnemer maken, bewaren en publiceren via de diverse informatiekanalen van BiOND.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1 Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door BiOND verzorgde opleiding en/of het cursusmateriaal is eigendom van BiOND. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te hanteren, of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 BiOND verplicht zich het Maatwerktraject naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien het Maatwerktraject namens BiOND door een derde wordt verzorgd, aanvaardt BiOND slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens het Maatwerktraject zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van BiOND.
8.2 BiOND is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het volgen van een Maatwerktraject
8.3 BiOND aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van BiOND.
8.4 Buiten de in 8.3 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat voor het betreffende onderdeel van het Maatwerktraject vermeld staat in de Overeenkomst.
8.5 BiOND is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals gederfde inkomsten.
8.6 Iedere aansprakelijkheid van BiOND is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van BiOND wordt uitbetaald.
8.7 BiOND zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
8.8 BiOND biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.
8.9 BiOND is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BiOND is uitgegaan van door of namens de Deelnemer of Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.10 BiOND is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Artikel 9: Klachten

9.1 Klachten kunnen door Opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk te versturen naar BiOND.
9.2 Indienen van een klacht leidt niet direct tot opschorting van betalingsverplichting van de Opdrachtgever.
9.3 Verdere informatie rondom de procedure en afhandeling van klachten is te lezen in de Regeling Klachtenprocedure welke te vinden is op de website van BiOND.

Voor het laatst bijgewerkt op 25-4-2024.