BiOND is een vereniging. Voor het uitvoeren van onze kerntaken werken wij met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door BiOND.

BiOND respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van onze website en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. BiOND neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je onverhoopt het idee hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, neem dan contact op met het bureau van BiOND via contact@biond.nu of 030-7609760.

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wel dien je te kunnen aantonen dat je degene bent van wie je de gegevens opvraagt/wijzigt.

Wanneer verzamelen/verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer je lid wilt worden van BiOND of wanneer jij gebruik wilt maken van onze producten en/of diensten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je wilt deelnemen aan een van onze congressen, cursussen, trainingen of andere bijeenkomsten, wanneer je een publicatie aanvraagt of wanneer je een vraag stelt via ons contactformulier.

Waarom verzamelen/verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens omdat deze gegevens nodig zijn om de door jou gevraagde dienst uit te kunnen voeren en/of voor het uitvoeren van onze kerntaken: het informeren, professionaliseren en behartigen van de belangen van onze leden. Wij verzamelen persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst of het lidmaatschap, dan zullen wij hiervoor expliciet toestemming vragen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over je werk, zoals functienaam, schoolsoort, adres- en contactgegevens school / instelling (indien van toepassing)
 • Betaalgegevens (indien het een betaalde dienst betreft)
 • Overige gegevens: in sommige gevallen stellen wij aanvullende vragen met als doel de betreffende dienst of de diensten van de vereniging te optimaliseren. In dat geval ben je niet verplicht deze gegevens in te vullen en wordt dit expliciet benoemd.

Waartoe verwerken wij persoonsgegevens?

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van de digitale nieuwsbrief.
 • Het verzenden van het BiOND Magazine.
 • Contact met je op te kunnen nemen voor de uitvoering van de bij het lidmaatschap geboden en/of door jou gevraagde diensten
 • Onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw professionele behoeften
 • Je op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van vakbondsaangelegenheden vanuit de FvOv / CMHF, zoals verslagen bij fusietrajecten waarbij de bonden zijn betrokken en de cao onderhandelingen.

Het aangeven van het aantal leden in betreffende sectie van het onderwijs met leeftijdscategorieën geven wij geanonimiseerd door. Er is dus niet te herleiden om wie dit gaat.

Welke persoonsgegevens verwerken wij niet?

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals iemands politieke of ideologische overtuigingen, ras, gezondheid, seksualiteit, strafrechtelijk verleden of locatiegegevens. Noch verzamelen wij gegevens over minderjarigen. Wij kunnen echter niet controleren of personen die jonger zijn dan 18 jaar zonder toestemming onze website bezoeken. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming bijzondere of gevoelige persoonsgegevens hebben verzameld of persoonlijke gegevens van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij zullen die informatie dan verwijderen.

Hoe worden je gegevens verzameld en hoe lang worden ze bewaard?

Je gegevens worden verzameld via een module in onze website en vervolgens handmatig overgenomen in ons administratiesysteem. Wij zien erop toe dat het websysteem en de administratiesoftware goed zijn beveiligd. Ook zijn we er alert op dat de hostingpartij bij wie de website is ondergebracht en de IT-partner, die onze administratiesoftware in een goed beveiligde private cloud heeft opgeslagen, passende maatregelen hebben genomen om onze data te beveiligen.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

De gegevens blijven na verwerking een jaar bewaard in het verzamelprogramma van de website en worden daarna handmatig verwijderd. In ons administratiesysteem blijven de gegevens tot maximaal 7 jaar bewaard na opzegging van het lidmaatschap of abonnement, dan wel afronding van de dienst (zoals een cursus). De reden dat wij de bewaartermijn van 7 jaar (accountgegevens) hiervoor aanhouden is om heractivering van het lidmaatschap dan wel opnieuw leveren van diensten eenvoudig mogelijk te maken.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door BiOND. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij:

 • wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak;
 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en BiOND;
 • dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het lidmaatschap of de door jou gevraagde dienst.

Bij dit laatste punt kun je bijvoorbeeld denken aan het verstrekken van adresgegevens voor de verzending van ons onderwijsvakblad Bij de Les, het verstrekken aan betaalgegevens aan de bank voor het verwerken van een betaling of het verstrekken van je naam en functie/schoolsoort aan een door ons aangestelde externe trainer.

Indien dit redelijkerwijs van ons kan worden verwacht, hebben wij met de betreffende partij een verwerkingsovereenkomst afgesloten om de privacy en veiligheid van deze gegevens te waarborgen.

Tot slot

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van BiOND. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen en navraag te doen bij onduidelijkheden.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van BiOND. Wij moeten je erop wijzen dat BiOND niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Voor het laatst bijgewerkt op 14 juni 2023