Op deze pagina kan je de algemene voorwaarden van de BiOND Academie voor het regulier trainingsaanbod teruglezen.

Artikel 1: Algemene begripsbepaling

1.1. De BiOND Academie is onderdeel van de Vereniging voor (loopbaan)begeleiders van jongeren in het onderwijs en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40411019.
1.2. Deelnemer: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die bij de BiOND Academie deelneemt aan een activiteit zoals een training, workshop of Webinar.
1.3. Cursus: Onder Cursus wordt verstaan: alle Cursussen, trainingen, workshops en opleidingen die BiOND aanbiedt binnen de BiOND Academie
1.4. Annuleren: Het schriftelijk afmelden voor een Maatwerktraject of Cursus nadat er een inschrijving heeft plaatsgevonden.
1.5. Tarieven: de op het moment van afname van de dienst vermelde tarieven voor de diverse door BiOND aangeboden diensten.
1.6. Cursusbedrag: Het door Deelnemer betaalde vastgestelde bedrag in ruil voor deelname aan de Cursus.

Artikel 2: Inschrijving en Overeenkomst

2.1 Met de inschrijving voor een reguliere training worden de algemene voorwaarden van de BiOND Academie geaccepteerd.
2.2 Deelnemer staat ervoor in dat hij alle door BiOND gevraagde informatie bij inschrijving volledig en naar waarheid heeft verstrekt.
2.3 Alle relevante informatie met betrekking tot de BiOND Academie en de af te nemen Diensten, alsmede de toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de BiOND website.
2.4 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en afdrukken van de Algemene Voorwaarden en de dan geldende Tarieven en de toegankelijkheid van de opgeslagen versie.
2.5 Inschrijven voor een reguliere training kan via een inschrijfformulier op de website tot vijf werkdagen voorafgaand aan de Cursus.
2.6 Bij inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kan de inschrijving voor de Cursus kosteloos geannuleerd worden.
2.7 Bij inschrijving voor een Cursus verbindt men zich aan de betalingsverplichting voor de betreffende training.

Artikel 3: Annuleren Cursus of overeenkomst

3.1 Annuleren van een Cursus dient schriftelijk te gebeuren, dit kan per mail of per post.
3.2 Annulering van de Cursus door Deelnemer is pas definitief na ontvangst van een bevestiging van de annulering door de BiOND Academie, anders is de annulering niet rechtsgeldig.
3.3 In het geval van het annuleren van een Cursus door Deelnemer wegens een aantoonbare overmacht situatie zal BiOND, in overleg met de Deelnemer, eerst kijken of de Cursus kan worden verplaatst naar een andere datum. Als dat niet mogelijk is, beoordeelt BiOND aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, of restitutie van het betaalde Cursusbedrag kan worden toegepast. Er is sprake van een overmachtssituatie aan de zijde van de Deelnemer, als hij/zij redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande Cursus te verschijnen en hij/zij in verband met de overmachtssituatie de Cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een ongeval of overlijden.
3.4 Bij annulering door Deelnemer tot 4 weken voor aanvang van de Cursus betaalt de Deelnemer administratiekosten á € 50,00.
3.5 Bij annulering tussen de 4 weken en 2 weken voor aanvang van de Cursus is de Deelnemer 50% van het Cursusbedrag verschuldigd.
3.6 Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de Cursus of een no show is Deelnemer 100% van het Cursusbedrag verschuldigd.
3.7 BiOND kan eenzijdig bepalen een Cursus te annuleren, Deelnemers ontvangen dan een voorstel voor een nieuwe datum. Mocht dit niet mogelijk zijn of passend voor de Deelnemer dan ontvangt de Deelnemer volledige restitutie van het betaalde Cursusbedrag

Artikel 4: Wijzigingen 

4.1 BiOND behoudt zich het recht voor wijzigingen aan het cursusaanbod aan te brengen of een andere trainer in te zetten dan wordt vermeld in de omschrijving op de website.
4.2 Verplaatsen van deelname aan Cursus door deelnemer naar een andere datum (of data) kan kosteloos tot voor 4 weken voor aanvang van de Cursus.
4.3 Verplaatsen van deelname aan Cursus door deelnemer naar een andere datum (of data) vanaf 4 weken voor aanvang van de Cursus kan tegen aanvullende betaling van € 50,00 administratiekosten.
4.4 Verplaatsing van deelname aan Cursus door deelnemer naar een volgende Cursus is alleen mogelijk bij voldoende beschikbaarheid.
4.5 Om de Cursus met succes af te ronden dient Deelneer minimaal 75% van Cursus aanwezig te zijn.

Artikel 5: Tarieven en betaling

5.1 De Tarieven voor de Cursussen worden in mei door BiOND vastgesteld voor het nieuwe schooljaar.
Deze tarieven worden daarna op de website gecommuniceerd.
5.2 De BiOND Academie is CRKBO geregistreerd, de meeste diensten zijn daarmee vrijgesteld van btw.
Het btw-percentage is terug te vinden op de factuur.
5.3 Betaling geschiedt via overmaken naar de bankrekening van BiOND onder het te vermelden factuurnummer.
5.4 Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan BiOND kenbaar te worden gemaakt per mail, tenzij de Deelnemer de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.
5.5 Bij inschrijving voor een Cursus ontvangt de Deelnemer binnen enkele werkdagen de factuur voor de Cursus. Deze factuur dient de Deelnemer voor de start Cursus te voldoen. Zonder betaling is deelname aan de Cursus niet mogelijk.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens en privacy

6.1 NAW-gegevens worden beschermd opgeslagen en alleen gebruikt voor interne administratie. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan noodzakelijkerwijs nodig is voor de Cursus.
6.2 Deelnemer heeft recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.
6.3 Alle informatie die door of over Deelnemers verstrekt wordt, zowel vooraf of tijdens de Cursus, waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, zal ook als dusdanig worden behandeld door de BiOND Academie en haar medewerkers.
6.4 Alle verdere voorwaarden en afspraken rondom privacy zijn te vinden in de privacyverklaring van BiOND. Deze staat gepubliceerd op www.biond.nu.
6.5 BiOND mag, enkel na mondelinge instemming van de Deelnemer, beeldmateriaal van de Deelnemer maken, bewaren en publiceren via de diverse informatiekanalen van BiOND.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1 Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door BiOND verzorgde Cursus is eigendom van BiOND. Het is niet toegestaan het materiaal van een BiOND cursus anders dan voor eigen gebruik te hanteren, of om op enigerlei wijze te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 BiOND verplicht zich de Cursus naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de Cursus namens BiOND door een derde wordt verzorgd, aanvaardt BiOND slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de Cursus zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van BiOND.
8.2 BiOND is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het volgen van een Cursus.
8.3 BiOND aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van BiOND.
8.4 Buiten de in 8.3 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het betaalde Cursusbedrag.
8.5 BiOND is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals gederfde inkomsten.
8.6 Iedere aansprakelijkheid van BiOND is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van BiOND wordt uitbetaald.
8.7 BiOND zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Deelnemer de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
8.8 BiOND biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.
8.9 BiOND is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BiOND is uitgegaan van door of namens de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.10 BiOND is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Artikel 9: Klachten

9.1 Klachten kunnen door Deelnemer geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend via de mail of per post te versturen naar BiOND. BiOND zal een schriftelijke bevestiging van ontvangst naar Deelnemer versturen.
9.2 Indienen van een klacht leidt niet automatisch tot opschorting van betalingsverplichting van de Deelnemer.
9.3 Verdere informatie rondom de procedure en afhandeling van klachten is te lezen in de Regeling Klachtenprocedure welke te vinden is op de website van BiOND.


Voor het laatst bijgewerkt op 25-4-2024.