Artikel 1: Algemene begripsbepaling

1.1.    De BiOND Academie is onderdeel van de Vereniging voor (loopbaan)begeleiders van jongeren in het onderwijs en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40411019.

1.2.    De Deelnemer: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die bij de BiOND Academie deelneemt aan een activiteit zoals een training, workshop of webinar. 

1.3.    De Opdrachtgever: een onderwijsinstelling of samenwerkingsverband die een Maatwerktraject afneemt bij de BiOND Academie. 

1.4.    Overeenkomst: getekende Offerte aangaande de levering van diensten die tussen BiOND en de Deelnemer of Opdrachtgever. 

1.5.    Cursus: Onder Cursus wordt verstaan: alle Cursussen, trainingen, workshops en opleidingen die BiOND aanbiedt binnen de BiOND Academie.

1.6.    Offerte: Opgesteld overzicht van de te bieden diensten voor een Maatwerktraject inclusief prijsopgave. 

1.7.    Maatwerktraject: Een traject bestaande uit bijvoorbeeld trainingen, Cursussen, workshops, coaching en/of individuele begeleiding op maat samengesteld voor Opdrachtgever.

1.8.    Annuleren: Het schriftelijk afmelden voor een Maatwerktraject of Training nadat er een inschrijving heeft plaatsgevonden.

1.9.    Tarieven: de op het moment van afname van de dienst vermelde tarieven voor de diverse door BiOND aangeboden diensten. 

Artikel 2: Inschrijving en Overeenkomst

2.1    De Overeenkomst voor Maatwerktrajecten komt voort uit het ondertekenen van de opgestelde Offerte. 

2.2    Inschrijven voor een reguliere training kan via een inschrijfformulier op de website tot vijf werkdagen voorafgaand aan de Cursus.

2.3    Bij inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kan de inschrijving voor de Cursus kosteloos geannuleerd worden.  

2.4    Bij inschrijving voor een reguliere training verbindt men zich aan de betalingsverplichting voor de betreffende training. 

2.5    Met de inschrijving voor een reguliere training of het ondertekenen van de Offerte worden de algemene voorwaarden van de BiOND Academie geaccepteerd. 

2.6    Deelnemer of Opdrachtgever staat er voor in dat hij alle door BiOND gevraagde informatie bij inschrijving of vaststellen van de Offerte volledig en naar waarheid heeft verstrekt.

2.7    Alle relevante informatie met betrekking tot de BiOND Academie en de af te nemen Diensten, alsmede de toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de BiOND website. 

2.8    Deelnemer of Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en afdrukken van de Algemene Voorwaarden, de Offerte en de dan geldende Tarieven en de toegankelijkheid van de opgeslagen versie.

Artikel 3: Annuleren Cursus of overeenkomst

3.1    Annuleren van een Cursus of overeenkomst voor een Maatwerktraject dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, dit kan per mail of per post.

3.2    Bij annulering per mail dient er een bevestiging van de BiOND Academie van de annulering plaats te vinden, anders is de annulering niet rechtsgeldig. 

3.3    Bij annulering van de overeenkomst voor een Maatwerktraject tot 4 weken voor de aanvangsdatum worden alle tot dan toe gemaakte kosten (organisatorische uren, ontwikkeltijd, reistijd, reiskosten, materialen etc.) ten behoeve van het Maatwerktraject bij Opdrachtgever in rekening gebracht. 

3.4    Bij annulering van de overeenkomst voor een Maatwerktraject tussen de 4 en 2 weken voor de aanvangsdatum wordt alle gemaakte kosten zoals benoemd in art. 3.7  plus  50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. 

3.5    Bij annulering van de overeenkomst van een Maatwerktrajecten korter dan 2 weken voor de aanvangsdatum wordt het volledige bedrag (100 %) in rekening gebracht. 

3.6    Indien noodzakelijk kan BiOND eenzijdig een Overeenkomst opzeggen. 

3.7    Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de Cursus betaalt de inschrijver enkel administratiekosten á € 50,00. 

3.8    Bij annulering tussen de 4 weken en 2 weken voor aanvang van de Cursus is de inschrijver 50% van het inschrijfgeld verschuldigd.

3.9    Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de Cursus is 100% van het Cursusgeld verschuldigd.

3.10    In het geval van een aantoonbare overmacht situatie zal BiOND, in overleg met de Deelnemer, eerst kijken of de Cursus kan worden verplaatst naar een andere datum. Als dat niet mogelijk is, beoordeelt BiOND aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, of restitutie van het Cursusgeld kan worden toegepast. Er is sprake van een overmachtssituatie aan de zijde van de Deelnemer, als hij/zij redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande Cursus te verschijnen en hij/zij in verband met de overmachtssituatie de Cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een ongeval of overlijden.

3.11    BiOND kan eenzijdig bepalen een Cursus te annuleren, Deelnemers ontvangen dan een voorstel voor een nieuwe datum. Mocht dit niet mogelijk zijn of passend voor de Deelnemer dan ontvangt de Deelnemer volledige restitutie van het betaalde Cursusbedrag. 

Artikel 4: Wijzigingen 

4.1    Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) kan kosteloos tot voor 4 weken voor aanvang van de Cursus.

4.2    Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) vanaf 4 weken voor aanvang van de Cursus kan tegen aanvullende betaling van € 50,00 administratiekosten.

4.3    Verplaatsing van deelname naar een volgende Cursus, is alleen mogelijk, wanneer er nog plaats is voor de betreffende Cursus in hetzelfde schooljaar. 

4.4    Wijzigingen in de vastgestelde data voor een Maatwerktraject zijn mogelijk tot 4 weken van te voren. Daarna staan de data vast en wordt een wijziging gezien als een annulering. 

4.5    BiOND behoudt zich het recht wijzigingen aan het Cursusprogramma aan te brengen of een andere trainer in te zetten dan wordt vermeld in de omschrijving op de website.

Artikel 5: Tarieven en betaling

5.1    De tarieven voor Cursussen worden in mei door BiOND vastgesteld voor het nieuwe schooljaar. 

Deze tarieven worden daarna op de website gecommuniceerd. 

5.2    In het geval van Maatwerktrajecten worden de tarieven gehanteerd zoals deze ook in de Offerte en overeenkomst vermeldt staan. 

5.3    De BiOND Academie is CRKBO geregistreerd, de meeste diensten zijn daarmee vrijgesteld van BTW. 

Het BTW percentage is terug te vinden op de factuur en bij Maatwerktrajecten in de Offerte. 

5.4    Bij inschrijving voor een Cursus ontvangt de Deelnemer binnen enkele werkdagen de factuur voor de Cursus. Deze factuur dient de Deelnemer voor de start Cursus te voldoen. Zonder betaling is deelname aan de Cursus niet mogelijk. 

5.5    Bij Maatwerktrajecten geldt dat door ondertekening van de Offerte (zie artikel 2.1) een overeenkomst en daarmee ook een betalingsverplichting wordt aangegaan met BiOND. 

5.6    BiOND stuurt uiterlijk 2 weken voor aanvang van het Maatwerktraject een (deel)factuur. 

5.7    Betaling van de eerste (deel) factuur van Maatwerktrajecten dient minimaal 1 week voor de aanvangsdatum voldaan te zijn. 

5.8    Betaling geschiedt via overmaken naar de bankrekening van BiOND onder het te vermelden factuurnummer. 

5.9    Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan BiOND kenbaar te worden gemaakt per mail, tenzij de Deelnemer of Opdrachtgever de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens en privacy

6.1    NAW-gegevens worden beschermd opgeslagen en alleen gebruikt voor interne administratie. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan binnen het onderwijs en/of voor de certificering noodzakelijk is. 

6.2    De Deelnemer en Opdrachtgever hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

6.3    Alle informatie die door of over Deelnemers verstrekt wordt, zowel vooraf of tijdens de Cursus, waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, zal ook als dusdanig worden behandeld door de BiOND Academie en haar medewerkers.

6.4    Alle verdere voorwaarden en afspraken rondom privacy zijn te vinden in de privacy verklaring van BiOND. Deze staat gepubliceerd op www.biond.nu. 

6.5    BiOND mag, met mondelinge instemming van de Deelnemer, beeldmateriaal van de Deelnemer maken, bewaren en publiceren via de diverse informatiekanalen van BiOND. 

Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1    Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door BiOND verzorgde opleiding en/of het Cursusmateriaal is eigendom van BiOND. Het is niet toegestaan het Cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te hanteren, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1    BiOND verplicht zich de Cursus of het Maatwerktraject naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de Cursus of het Maatwerktraject namens BiOND door een derde wordt verzorgd, aanvaardt BiOND slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de Cursus of het Maatwerktraject zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van BiOND. 

8.2    BiOND is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het volgen van een Cursus. 

8.3    BiOND aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van BiOND.

8.4    Buiten de in 8.3 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat Opdrachtgever aan Training in Praktijk voor de betreffende opdracht verschuldigd is.

8.5    BiOND is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals gederfde inkomsten.

8.6    Iedere aansprakelijkheid van BiOND is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van BiOND wordt uitbetaald.

8.7    BiOND zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 

8.8    BiOND biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. 

8.9    BiOND is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BiOND is uitgegaan van door of namens de Deelnemer of Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.10    BiOND is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Artikel 9: Klachten

9.1    Klachten kunnen door Opdrachtgever of Deelnemer geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend via de mail of per post te versturen naar BiOND. 

9.2    Indienen van een klacht leidt niet direct tot opschorting van betalingsverplichting van de Opdrachtgever.

9.3    Verdere informatie rondom de procedure en afhandeling van klachten is te lezen in de Regeling Klachtenprocedure welke te vinden is op de website van BiOND.  


Voor het laatst bijgewerkt op 3 juli 2023.