Tijdens het BiOND Congres 2024 waren er twee rondes met deelsessies . Klik op de titel om meer over het onderwerp te lezen.

Wat kan je verwachten?

LOB gaat over persoonlijke ontwikkeling en is geen apart vak of onderwerp dat alleen besproken wordt tijdens een mentoruur. Als het goed is loopt LOB als een rode draad door het gehele onderwijsprogramma en krijgt LOB aandacht bij alle vakken. Tijdens deze deelsessie leer je hoe je hier samen met het onderwijsteam vorm aan kunt geven en hoe je ervoor zorgt dat het belang van LOB voor iedereen op school duidelijk is.

Na deze deelsessie weet je hoe je je collega’s kunt motiveren om structureel aandacht te geven aan LOB, ook bínnen de lessen. Bij deze deelsessie is er ook aandacht voor de samenhang binnen het LOB-programma dat je met je team ontwikkelt.

Deze sessie richt zich op alle onderwijsprofessionals die zich betrokken voelen bij LOB.

In het kort
 • decanen, studieloopbaanbegeleiders, mentoren, docenten en coaches
 • vmbo, havo, vwo en mbo
 • deze deelsessie is een workshop
 • onder begeleiding van Annemieke Rebel en Marieke Bakema

Over het Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt LOB wil met haar activiteiten scholen stimuleren om jongeren goed te laten begeleiden door onderwijsprofessionals in de ontwikkeling van hun identiteit, waardoor zij bewuste keuzes kunnen maken bij een vervolgstap in hun (school)loopbaan.

Wat kan je verwachten?

Met deze deelsessie vergroot je je kennis over zelfmoordpreventie bij jongeren. Ook leer je meer over de mogelijkheden van zelfmoordpreventie in het onderwijs.

Deze sessie is gericht op iedere onderwijsprofessional. Je hebt geen voorkennis nodig.

Na afloop ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom suïcidaliteit onder jongeren. Je kent de verschillende mogelijkheden om zelfmoordpreventie passend vorm te geven binnen je eigen onderwijsinstelling. Je leert daarbij rekening te houden met de grenzen en mogelijkheden van een onderwijsinstelling (onderwijs is geen behandeling).

In het kort

Over 113 Zelfmoordpreventie

113 Zelfmoordpreventie is het kenniscentrum rondom zelfmoordpreventie. We werken samen met veel verschillende partijen. Onderwijsinstellingen ondersteunen wij in het maken van beleid, geven van trainingen en we denken mee bij de verschillende vraagstukken die er leven.

Wat kan je verwachten?

Deze sessie zet jou als LOB-er aan het denken. Je krijgt de tools en informatie om ouders meer én beter te betrekken bij het studiekeuzeproces. Door aandacht te geven aan verschillen in kennis en competenties van ouders, de communicatie tussen ouder en kind en het betrekken van ouders met verschillende achtergronden kan je jouw voorlichtingsactiviteiten aanscherpen.

De sessie is gericht op LOB-ers die werken met havo- en vwo-scholieren en mbo-studenten die de overstap naar het hbo willen maken. Hiervoor is geen specifieke voorkennis nodig.

Na deze deelsessie kun je ouders meer en beter betrekken bij het studiekeuzeproces. Je ontvangt de informatie en materialen die je hierbij kunt gebruiken.

In het kort
 • decanen, slb’ers, mentoren coaches
 • havo, vwo en mbo
 • deze deelsessie is een masterclass
 • onder begeleiding van Danielle Vogels en Hans Roorda

Over Danielle en Hans

Danielle Vogels is voorlichter van studiekeuzebegeleiders (zowel ouders als professionele begeleiders). Zij is in dienst van Wageningen University en oprichter/directeur-bestuurslid van het TussenjaarKenniscentrum.

Hans Roorda is naast decaan van GSG Guido, trainer van de Loopbaangroep en bestuurslid van het TussenjaarKenniscentrum. En sinds februari is hij regiocontactpersoon van het ExpertisepuntLOB.

Wat kan je verwachten?

Leren en welbevinden kunnen niet zonder elkaar, ze beïnvloeden elkaar wederzijds. Studenten leren beter wanneer ze goed in hun vel zitten, als ze een hoge mate van welbevinden ervaren. Er is minder kans op probleemgedrag, angst, stress en depressie. Maar het is ook andersom: als de student iets leert en heeft ervaren dat iets gelukt is, dan is dat positief voor zijn welbevinden. En hetzelfde geldt voor de docent: een docent die welbevinden ervaart, heeft meer veerkracht.

Maar hoe vergroot je het gevoel van welbevinden? En wat betekent dit voor de begeleiding van de studenten?

In deze sessie leer je hoe je binnen jouw school kan werken aan welbevinden/veerkracht. Je krijgt inzicht in de theorie en je krijgt praktische tools die je direct kunt inzetten. Na deze sessie weet je hoe aan welbevinden/veerkracht kunt werken binnen jouw school.

In het kort
 • voor iedereen die meer wil weten over het werken aan welbevinden binnen het mbo
 • mbo
 • deze deelsessie is een workshop
 • onder begeleiding van Lidwien Borgerhoff

Over Lidwien

Lidwien werkt als trainer/coach. Binnen het mbo houdt zij zich bezig met pedagogische en didactische vraagstukken. Ze begeleidt o.a. docenten en teams om het onderwijs en begeleiding te verbeteren.

Wat kan je verwachten?

De arbeidsmarkt verandert snel. Diploma’s en cv’s laten in de huidige vorm niet altijd goed zien wat iemand precies weet of kan. Of voor welk type werk iemand geschikt is. Om dit wél te kunnen zien, is een betere beschrijving nodig van de kennis, vaardigheden en competenties van mensen die werken en leren: skills. Uit diverse studies blijkt dat steeds meer jongeren arbeidsmarkt- en skillsinformatie gebruiken om tot hun studiekeuze te komen. Deze deelsessie neemt de ontwikkelingen op dit gebied onder de loep, zoals het initiatief CompetentNL of de mogelijkheden van ChatGTP en de Regiobarometer.

Hoe kan je deze mogelijkheden toepassen? Welke draagt deze informatie bij om tot een studiekeuze te komen? En zijn deze ontwikkelingen ook inzetbaar om het onderwijs meer op basis van skills vorm te geven? T

ijdens deze deelsessie ga je na een korte inleiding met een casus in kleine groepjes aan de slag. De sessie is vooral interessant voor decanen, studieloopbaanbegeleiders, mentoren en schoolleiders. Er is geen voorkennis noodzakelijk om deel te nemen. Na deze sessie weet je meer over het inzetten van skills- & arbeidsmarktdata, heb je meer inzicht gekregen in de ontwikkelingen en toepassingen die er al zijn en welke nog gaan komen.

In het kort
 • decanen, slb’ers, mentoren, coaches, directie en schoolleiders
 • vmbo, havo/vwo en mbo
 • deze deelsessie is een workshop
 • onder begeleiding van Henk Adam en Nico Sekeris

Over Matchcare

Matchcare is een loopbaanbureau dat onderwijsinstellingen begeleidt naar een meer skillsgerichte onderwijsbenadering om op deze wijze professionals, leerlingen en studenten beter te ondersteunen bij de vragen wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Dit doen we aan de hand van trainingen, coaching en door het leveren van arbeidsmarkt en skills informatie door middel van onze Regiobarometers voor het vmbo, mbo en vo.

Wat kan je verwachten?

Zullen we ooit de échte redenen kunnen achterhalen en uitval kunnen voorspellen? Onderzoeker Irene Eegdeman geeft een presentatie over haar wetenschappelijke bevindingen omtrent studentuitval. Ze legt uit hoe zij verschillende factoren hierin heeft meegewogen. Zoals de verwachtingen van studenten, docenten die hun lessen aanpassen aan de klas en de motivatie van studenten in de eerste 10 weken van de opleiding. Ze bespreekt de nieuwste technieken die het mogelijk kunnen maken om uitval te voorspellen en zelfs te voorkomen.

Deze sessie is voor iedereen die geïnteresseerd is in studiesucces. Word je geconfronteerd met veel uitval bij jouw opleiding? Wil je weten hoe je de aanwezige data van jouw school hierbij kunt inzetten? Irene neemt je mee in de verschillende onderzoeken hierover en zet je aan het denken. Wat zijn de mogelijke vervolgstappen?

Na deze sessie ben je helemaal op de hoogte van Irene’s onderzoek en wat de toekomst kan brengen. Je krijgt inzicht in de factoren die invloed hebben op uitval en hoort waar je op in kan zetten als je uitval wilt voorkomen.

Spoiler alert: Je gaat helaas niet de oplossing horen voor het algemene probleem van studentuitval. Maar door Irene’s onderzoek krijg je wel inzicht in de mogelijke oplossingsrichting voor jouw opleiding of school.

In het kort
 • zorg – en ondersteuningscoördinatoren, leerling ondersteuners, slb’ers, mentoren en coaches
 • vmbo en mbo
 • deze deelsessie is een lezing/presentatie met interactie
 • onder begeleiding van Irene Eegdeman

Over Irene

Irene Eegdeman is op 2 juni 2023 gepromoveerd op het onderwerp ‘studiesucces in het mbo’. Via een promotiebeurs voor leraren heeft ze de afgelopen jaren haar baan als docent anatomie, fysiologie en trainingsleer bij ROC TOP Sportacademie Amsterdam gecombineerd met het doen van onderzoek. Sinds 1 september 2023 is ze werkzaam bij het ROC van Amsterdam-Flevoland om haar onderzoek naar studiesucces voort te zetten en werkt ze als onderzoeker bij Hogeschool Windesheim om ook naar mbo-hbo doorstroom te kijken.

Wat kan je verwachten?

Tijdens deze deelsessie zullen de laatste ontwikkelingen over de Theoretische Leerweg (TL) worden besproken. Hoe staat het met het praktijkgerichte programma, wat kunnen we de komende tijd verwachten en welke ontwikkelingen zijn van belang voor TL-scholen? Daarnaast is Platform-TL nieuwsgierig naar de vragen die er leven bij jou rondom de TL en de GL.

Deze sessie richt zich op decanen en schoolleiders die werken met de TL en GL. Maar iedereen die geïnteresseerd is en mee willen denken over de ontwikkeling van de TL en GL is welkom.

Na deze deelsessie heb je de laatste informatie over de ontwikkelingen rondom de TL en heb je een steentje bij kunnen dragen aan die ontwikkelingen met jouw eigen input.

In het kort
 • decanen, slb’ers, mentoren, coaches en ieder die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen in de TL.
 • vmbo, kan ook interessant zijn voor de aansluiting TL – Havo
 • deze deelsessie is een combinatie van informatie en dialoog.
 • onder begeleiding van Ineke Munter

Over Platform Theoretische Leerweg

Het Platform Theoretische Leerweg verbindt en vertegenwoordigt ruim 170 scholen met een theoretische of gemengde leerweg en mavo. Zij organiseren bijeenkomsten, studiereizen en conferenties die bedoeld zijn om kennis en ervaring te delen, elkaar te inspireren, maar ook om samen na te kunnen denken over het heden en de toekomst van ons onderwijs. Daarnaast zijn zij ook een serieuze gesprekspartner voor beleidsmakers.

Wat kan je verwachten?

Het doel van deze deelsessie is de bewustwording van meer- en hoogbegaafdheid (M/HB). Hierbij kan je denken aan het herkennen van signalen in gedrag en hoe deze met een M/HB bril gelezen kunnen worden. Ook het bespreekbaar maken ervan binnen het onderwijsteam en de uitdagingen bij het implementeren van het beleid betreffende leerbehoeften van deze doelgroep binnen de organisatie.

We starten met een theoriegedeelte om je basiskennis bij te spijkeren. Daarna is er ruimte voor het delen van ervaringen en stellen van vragen. Tenslotte eindigen we met een samenvatting van de bijeenkomst en krijg je concrete handvatten waarmee je aan de slag kunt.

Aan het einde van de sessie heb je voldoende kennis om een M/HB-bril op te kunnen zetten en concrete handvatten om (ook preventief) met dit onderwerp aan de slag te kunnen binnen een team en binnen de zorg van een school

In het kort
 • zorg – en ondersteuningscoördinatoren en leerling ondersteuners
 • vmbo en havo/vwo
 • deze deelsessie is een workshop.
 • onder begeleiding van Jeany Heemskerk

Over Jeany

Jeany Heemskerk is als trainer en coach al ruim 15 jaar betrokken bij deze doelgroep; als docent, als zorgcoördinator, als manager en als ervaringsdeskundige. Met haar achtergrond vanuit het onderwijs werkt zij momenteel in de specialistische jeugdzorg, op het vo en vanuit het SWV Utrecht PO en Sterk VO als arrangementsbegeleider. Daarnaast werkt zij als rouw- en verliesbegeleider en HSP-coach vanuit haar eigen praktijk.

Wat kan je verwachten?

Tijdens deze deelsessie laten Douwe en Emma je zien hoe je MDT kunt integreren in het onderwijs. Sinds 2020 is de maatschappelijke diensttijd voor scholen (vo, mbo, hbo, wo) in het leven geroepen. Jongeren voeren tijdens schooltijd vrijwilligerswerk uit dat past bij hun interesses en wat zij belangrijk vinden.

MDT haalt het onderwijs naar de praktijk en verbindt (lokale) maatschappelijke organisaties aan het onderwijs. Het kan dan ook goed gekoppeld worden aan de bestaande leerdoelen van scholen. Het kan een concreet keuzevak vormen, maar ook invulling geven aan burgerschapsvorming, loopbaanoriëntatie of het profielwerkstuk.

Deze sessie richt zich op onderwijsprofessionals die zich (onder andere) bezig houden met burgerschap, LOB of op een andere manier werken aan de brede maatschappelijke vorming en/of arbeidsmarktoriëntatie van jongeren binnen en buiten het onderwijs. 

Voorkennis van MDT is geen vereiste. Wil je alvast meer weten over de mogelijkheden? Lees dan verder op de MDT-website

Na deze sessie ben je geïnspireerd door voorbeelden, ervaringen en informatie over de verschillende mogelijkheden (van deelname aan de scholentourdeelname aan de scholentour tot regionale samenwerking) en kan je MDT opstarten op jouw school.

In het kort
 • iedereen
 • iedereen
 • deze deelsessie is een workshop.
 • onder begeleiding van Douwe van der Hucht en Emma van Toorn

Over Douwe en Emma

Douwe van der Hucht is werkzaam bij de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast is hij werkzaam bij het Expertteam Onderwijs MDT vanuit OCW en als projectadviseur bij het Expertisepunt LOB. Alle drie zijn zij met elkaar verweven. De rode draad in zijn werk is dan ook het ondersteunen van jongeren in het maken van een bewuste studiekeuze.

Emma van Toorn is projectleider van MDT on Tour: zij coördineert de landelijke scholentour van MDT waarbij zij met een team van (lokale) MDT-organisaties, MDT alumni en een scala aan leuke, activerende werkvormen zowel de jongeren als de onderwijsprofessionals van een school kennis laat maken met de mogelijkheden van MDT.

Wat kan je verwachten?

Studenten met een migratieachtergrond beschikken vaak over hun eigen culturele normen en waarden, die veelal verschillen van de Nederlandse cultuur. Culturele verschillen kunnen zorgen voor onbegrip in onderling contact en kunnen leiden tot motivatieproblemen, verminderde studieprestaties en frequent verzuim.

Om het onderwijs doeltreffender te maken, is het van belang om deze culturele kloof te overbruggen. Deze deelsessie biedt je de juiste kennis en vaardigheden om interculturele communicatie met studenten met een migratieachtergrond te bevorderen.

De deelsessie is bedoeld voor iedereen in het onderwijs. Het is een luchtige, laagdrempelige en interactieve workshop, waarbij je actief kunt deelnemen en je eigen ervaringen kunt delen. Praktijkvoorbeelden uit het onderwijs worden gebruikt om culturele verschillen te illustreren. Voorkennis is niet vereist voor deze workshop.

Na deze deelsessie kan je culturele verschillen benoemen en herkennen in de praktijk door deze te relateren aan de theorieën over culturele verschillen. Je kunt verschillende handelingsstrategieën toepassen in situaties waarin culturele dilemma’s naar voren komen. Tenslotte leer je ook mogelijke cognitieve denkfouten herkennen die invloed kunnen hebben op interculturele communicatie.

In het kort
 • iedereen
 • iedereen
 • deze deelsessie is een workshop.
 • onder begeleiding van Mehmet Simsek

Over Mindstone

Mindstone streeft naar een inclusieve samenleving waar individuen hun krachten ontdekken en deze reflecteren in de maatschappij, waardoor solidariteit en verbondenheid worden gestimuleerd. Door middel van cultuursensitieve trainingen en interactieve workshops worden verschillende competenties en vaardigheden ontwikkeld bij deelnemers, zodat zij eenzelfde situatie vanuit meerdere perspectieven kunnen bekijken. Hiermee wordt bewustwording gecreëerd over nieuwe ideeën en mogelijkheden die andere culturen met zich mee kunnen brengen. Mindstone bevordert op deze manier de transitie van een monocultuur mindset naar een global mindset.

Wat kan je verwachten?

Dit is een actieve sessie over keuze en de invloed van het LOB-traject. De aanleiding voor deze sessie mag duidelijk zijn: de doorstroom van havisten naar lerarenopleidingen laat te wensen over. Dat geldt zeker voor de provincie Zeeland. En dat in een tijd dat het lerarentekort ongeveer uitdaging nummer 1 is in het onderwijs.

Patrick van Schaik doet onderzoek naar de overwegingen van havisten om te kiezen voor een opleiding tot leraar po of vo én welke invloed (activiteiten in) het studiekeuzetraject in hun scholen had op die keuze. We gaan in gesprek over de (misschien wel) verrassende uitkomsten. Ze richten onze blik met name op de ‘zachte en meer informele’ kant van het studiekeuzeproces. En samen spiegelen we ze aan de inrichting van het studiekeuzeproces in onze eigen scholen.

Deze sessie is voor decanen, mentoren, en iedereen die affiniteit heeft met het studiekeuzeproces en LOB. Je kunt een actieve sessie verwachten waarin vooral het gesprek met elkaar wordt gevoerd naar aanleiding van de (voorlopige) uitkomsten van het onderzoek. Wat kunnen we doen om de kans te vergroten dat meer leerlingen kiezen voor een lerarenopleiding? Je hebt hier geen voorkennis voor nodig.

Na deze deelsessie heb je zicht op wat bijdraagt aan een keuze voor een lerarenopleiding en heb je concrete acties verwoord om zelf in je eigen school ermee aan de slag te gaan.

In het kort
 • decanen, mentoren, en iedereen die affiniteit heeft met het studiekeuzeproces en LOB
 • vmbo en havo/vwo
 • deze deelsessie is een workshop.
 • onder begeleiding van Patrick van Schaik

Over Patrick van Schaik

Patrick van Schaik is lector Excellence and Innovation in Education bij de HZ University of Applied Sciences in Middelburg en Vlissingen en lector Opleiden over grenzen van po en vo heen bij het Landelijk Expertisecentrum PO-VO (LEPOVO).

Wat kan je verwachten?

Tijdens deze workshop krijg je meer zicht op de ruimte die er is om passend te examineren bij leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

Waar kan je allemaal aan denken en waar moet je rekening mee houden? Welke standaard aanpassingen worden door het CvTE gerealiseerd en welke andere manieren zijn denkbaar om aan de belemmering van een leerling tegemoet te komen?

De wetgeving laat veel ruimte laat aan scholen om hier zelf over na te denken en verantwoordelijkheid in te nemen. Daarom wordt het een praktische bijeenkomst waar we aan de hand van (meegebrachte) casussen met elkaar het gesprek aangaan over de (on)mogelijkheden.

Deze deelsessie is bedoeld voor zorg- en ondersteuningscoördinatoren en voor orthopedagogen en psychologen die binnen het vo en vso werken met leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

Na deze deelsessie heb je meer kennis over de mogelijkheden rondom passend examineren; het wettelijk speelveld en denkkader. Je gaat naar huis met  handvatten om binnen school hierover het gesprek op een juiste manier te voeren en voor leerlingen een passende setting te realiseren.

In het kort
 • zorg – en ondersteuningscoördinatoren en leerlingondersteuners
 • vmbo, havo/vwo en mbo
 • deze deelsessie is een workshop/intervisie
 • onder begeleiding van Machteld Kruidenier

Over het CvTE

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens binnen o.a. het voortgezet onderwijs. Zij werken daarin nauw samen met professionals het onderwijs: docenten, leerkrachten, begeleiders, examensecretarissen en vakdeskundigen.

Wat kan je verwachten?

Tijdens deze deelsessie worden verschillende studiekeuzestijlen gepresenteerd. Deze zijn het resultaat van een doelgroeponderzoek door Tilburg University. Elk type studiekiezer heeft een andere benadering nodig om aangezet te worden bij het maken van een studiekeuze. Daarbij heeft elk type ook zijn eigen valkuilen waar dus kansen liggen om hem te kunnen begeleiden. In deze workshop zullen we op een interactieve manier onze kennis overdragen, zodat je hier binnen jouw eigen decanenpraktijk mee aan de slag kan gaan.

Deze workshop is gericht op LOB-ers. De theorie wordt gedeeld gevolgd door een vertaalslag naar de praktijk. Er is geen voorkennis nodig.

Na afloop ben je je bewust van de verschillende type keuzestijlen van leerlingen. Hiermee kan je een persoonsgerichte begeleiding bieden om je leerlingen te stimuleren aan de slag te gaan met het keuzeproces. Je weet welke benadering voor welk type studiekiezer nodig is.

In het kort
 • decanen, slb’ers, mentoren
 • havo/vwo
 • deze deelsessie is een workshop
 • onder begeleiding van Laura van Bochove, Sanne van Nieuwenhuijzen en Esmée Tweeling

Over Tilburg University

Een doordacht studiekeuzeproces is bepalend voor studentsucces in het hoger onderwijs. Samen met decanen, mentoren en docenten werkt Tilburg University aan een goede aansluiting van het voortgezet onderwijs naar het wetenschappelijk onderwijs. Lees verder op de website

Wat kan je verwachten?

Geoorloofd schoolverzuim neemt toe onder leerlingen. Scholen moeten steeds breder gaan kijken naar de oorzaak van verzuim, wat is de context en wat is de beste aanpak? Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van het kijken naar en hebben over schoolaanwezigheid in plaats van schoolverzuim. In deze deelsessie zoomen we hier verder op in. Meer informatie volgt medio januari.

Deze sessie is gericht op iedereen die te maken krijgt met verzuim van leerlingen of studenten.

Meer informatie voor deze deelsessie volgt

In het kort
 • zorg -en ondersteuningscoördinatoren
 • onder begeleiding van medewerker(s) Steunpunt Passend Onderwijs

Over het Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en de VO-raad en ondersteunt schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs met de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk en bij het nemen van stappen richting inclusiever onderwijs op de lange termijn.

Wat kan je verwachten?

Tijdens deze workshop maak je kennis met groepsdynamisch werken. Je gaat leren kijken naar groepsgedrag en krijgt inzicht in welke mogelijkheden er zijn om als professional de dynamiek in groepen te veranderen.

De sessie is geschikt voor iedereen die professioneel met groepen werkt. Je krijgt een inleiding op groepsdynamisch werken en hebt geen voorkennis nodig.

Na afloop heb je meer zicht en vat op groepsdynamiek. Tevens krijg je een beeld van wat groepsdynamisch werken inhoudt en wat de preventieve werking kan zijn hiervan.

In het kort
 • zorg -en ondersteuningscoördinatoren, mentoren en coaches
 • vmbo, havo/vwo en mbo
 • deze deelsessie is een workshop
 • onder begeleiding van Marloes van Putten

Over Buro Wijzicht

Deze deelsessie wordt gegeven door Marloes van Putten van Buro Wijzicht: een landelijk opererend netwerk van opleiders & ontwikkelaars op thema’s die samenhangen met dynamiek in teams en groepen. Deze samenwerkende ZZP’ers willen door het creëren van een collectief samen beter worden, het netwerk versterken en sneller expertise ontwikkelen.

Wat kan je verwachten?

Welke vragen spelen er bij jou als decaan over de selectie voor het hoger onderwijs? In deze workshop komen belangrijke onderwerpen voorbij zoals: hoe werkt de selectie eigenlijk? Wat doen opleidingen (of kunnen ze doen) om de selectie zo eerlijk mogelijk te maken? En hoe kunnen scholen en opleidingen samenwerken om scholieren een weloverwogen keuze voor een selectie/een opleiding te laten maken?

Deze deelsessie is voor decanen en andere (studiekeuze)begeleiders die graag hun leerlingen nog beter zouden willen helpen bij de keuze voor en voorbereiding op een vervolgopleiding waarvoor geselecteerd wordt.

Na deze deelsessie heb je beter inzicht in hoe de selectie in het hoger onderwijs er uitziet en wat opleidingen (gaan) doen om de selectie zo eerlijk en valide mogelijk in te richten. De eigen vragen van deelnemers staan hierin centraal.

In het kort
 • decanen, slb’ers, mentoren en coaches
 • havo/vwo
 • deze deelsessie is een workshop
 • onder begeleiding van Karen Stegers-Jager

Over Karen

Karen Stegers-Jager heeft een jarenlange ervaring als onderzoeker naar selectie in het hoger onderwijs. Sinds oktober 2023 is zij hoogleraar Innovatief en persoonsgericht leren en werken in de gezondheidszorg aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Hiervoor was zij verantwoordelijk voor de decentrale selectie voor de opleiding geneeskunde van de EUR. Ook is zij (mede)auteur van het Handboek selectie in het hoger onderwijs (gratis pdf) en is zij lid van de Expertgroep Toegankelijkheid in het Hoger Onderwijs (ETHO).

Wat kan je verwachten?

Open Space is een methode die ervoor zorgt dat grote groepen op een energieke manier tot uitwisseling van kennis en ideeën komen over actuele onderwerpen.

Tijdens verschillende (korte) rondes kan je zelf onderwerpen aandragen om te bespreken. Je bent ook vrij om rond te lopen, aan te sluiten bij een onderwerp naar keuze en hierover mee te praten.

Heb je een onderwerp waarover je graag eens met andere professionals wil sparren? Ben je nieuwsgierig naar wat anderen bezighoudt en wil je leren van en met andere professionals? Wees welkom!

Er is geen voorkennis nodig. Je kunt een laagdrempelige, vrije setting met ruimte voor ieders inbreng verwachten

Na deze deelsessie heb je input op relevante thema’s of onderwerpen die je (ook) zelf hebt ingebracht.

In het kort
 • zorg -en ondersteuningcoördinatoren
 • vmbo, havo/vwo en mbo
 • deze deelsessie is een Open Space workshop
 • onder begeleiding van Kim Danens en Hilde Wildschut

Over Kim en Hilde

Kim Danens is sectiecommissielid bij BiOND en is, samen met Hilde Wildschut, werkzaam bij samenwerkingsverband SterkVO. Sterk VO zet zich in voor een doorlopende onderwijsloopbaan voor alle jongeren in Utrecht en Stichtse Vecht

Wat kan je verwachten?

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen en studenten moeite hebben met het trainen, internaliseren en toepassen van professionele, persoonlijke en academische vaardigheden. Denk hierbij aan vaardigheden zoals zelfvertrouwen, doorzetten, omgaan met tegenslagen, doelen stellen, kansen creëren, probleemoplossend denken en meer.

In deze sessie bespreken we leermaterialen en een app waarmee leerlingen en studenten zelf kunnen oefenen met deze vaardigheden: de Ace app. Deze app is gebaseerd op het vaardighedenraamwerk dat is ontwikkeld in het Rotterdamse samenwerkingsverband Samen werken aan betere aansluiting. Leerkrachten en docenten kunnen deze oefeningen integreren in hun lessen of opdrachten. Het materiaal bevat video’s, beschrijvingen en opdrachten

Deze sessie is bedoeld voor decanen, docenten, mentoren en tutoren: oftewel begeleiders die hun leerlingen/studenten op deze terreinen willen ondersteunen. Er is voor deze sessie geen voorkennis nodig.

Na afloop van de sessie heb je als deelnemer inzicht in de verschillende persoonlijke vaardigheden die belangrijk zijn, welke materialen beschikbaar zijn en hoe je ze in zou kunnen zetten in je onderwijsontwerp.

In het kort
 • decanen, slb’ers, mentoren, docenten
 • havo/vwo en mbo
 • deze deelsessie is een lezing / presentatie
 • onder begeleiding van Silvester Draaijer

Over Silvester

Silvester vertegenwoordigt de vier genoemde wo-instellingen die de handen ineen hebben geslagen om het vo en wo te ondersteunen bij het verbeteren van de doorstroom naar het wo.

Wat kan je verwachten?

Hoe kun je leerlingen zo benaderen dat hun nieuwsgierigheid gewekt wordt en hun motivatie groeit? Hoe wordt de leerling zelf eigenaar van het leer- en keuzeproces?

Je leert om tijdens een gesprek of het lesgeven de leerling op een manier te benaderen waarmee hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en vanuit eigenaarschap hun motivatie groeit.

Tijdens deze sessie krijg je praktische handvatten die je kunt toepassen in gespreksvoering en bij het lesgeven. We werken daarbij met voorbeelden uit de eigen praktijk.

Deze sessie is gericht op alle onderwijsprofessionals die leerlingen (extra) willen motiveren. Voorkennis is niet nodig; je wordt meegenomen in de theorie.

Na afloop kan je jouw leerlingen motiveren met behulp van de theorieën van Deci en Ryan

In het kort
 • iedereen
 • iedereen
 • deze deelsessie is een workshop
 • onder begeleiding van Mandy Stokkers

Over Mandy

Mandy werkt als decaan en teambegeleider op een middelbare school, heeft daarnaast een HRM-achtergrond en schrijft regelmatig artikelen voor BiOND Magazine. Tijdens haar studie richtte zij zich op coaching en talentontwikkeling. Na de master educational needs te hebben gevolgd is zij expert geworden op het thema motivatie enm eigenaarschap.

Wat kan je verwachten?

Tijdens deze sessie krijg je informatie over de meldcode in combinatie met het handelingskader. De informatie is vooral gericht op duidelijkheid creëren en advies krijgen: hoe kan/moet, een organisatie binnen het onderwijs met de meldcode werken? En hoe kan de meldcode worden gecombineerd met het handelingskader? Wat is het wettelijk kader en wat is de meerwaarde van een aandachtsfunctionaris?

De sessie richt zich op zorg- en ondersteuningscoördinatoren, decanen, mentoren, schoolleiders en locatiemanagers.

Na afloop weet je hoe de meldcode er voor het onderwijs uitziet, wat het handelingskader is en hoe je dit in kunt zetten. Ook weet je wat wettelijk verplicht is en op welke manier je de meldcode goed en duidelijk kunt implementeren en borgen. 

In het kort
 • iedereen
 • iedereen
 • deze deelsessie is een lezing / presentatie
 • onder begeleiding van Tea Hol

Over Tea

De sessie wordt gegeven door Tea Hol, directeur van de LVAK. De LVAK is de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Wat kan je verwachten?

Wat staat een vwo- leerling en de ouders te wachten zodra hij/zij zijn studie heeft bepaald? Inzicht geven wat er zoal op de leerling afkomt zowel op praktisch gebied als persoonlijke ontwikkeling voorafgaand en tijdens de studie.

Na deze sessie ben je op de hoogte van alle praktische zaken die een leerling moet regelen zodra zij gaan studeren.

 • Het belang van goede oriëntatie op een vervolgstudie
 • Decanen weten hoe ze ouders meenemen in de studiekeuze
 • Een keuze gemaakt: aanmelden, matching, introductie
 • Studeren: er komt veel op de leerlingen af: veel studeren, sociaal netwerk opbouwen, werken en bindend studieadvies, op kamers. Wat doet dit met het studentenwelzijn?
 • Begeleiding in het WO
 • Leerlingen maken zowel een academische groei mee maar ook een persoonlijke groei
In het kort
 • decanen en mentoren
 • havo/vwo
 • deze deelsessie is een lezing / presentatie
 • onder begeleiding van Niels Schepers

Over Universiteit Twente in Enschede

www.utwente.nl

Aanmelden is niet meer mogelijk

Het BiOND Congres heeft reeds plaatsgevonden.