Abonnementsvoorwaarden BiOND Magazine

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BiOND een Abonnement aangaat;
 • Abonnement: de overeenkomst tot levering en/of ter beschikkingstelling van BiOND Magazine;
 • Abonnementsgeld: de op het Abonnement van toepassing zijnde vergoeding die Abonnee aan BiOND verschuldigd is;
 • Betaalperiode: de periode waarover het verschuldigde Abonnementsgeld door Abonnee per keer betaald dient te worden;
 • BiOND: de Vereniging voor (loopbaan)begeleiders van jongeren in het onderwijs, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40411019.
 • Uitgaven: alle uitgaven van BiOND, waaronder BiOND Magazine en de BiOND Studiekeuzespecial.
 • Voorwaarden: de onderhavige Algemene Abonnementsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het jaarabonnement op BiOND Magazine.
 2. Door het aangaan van het Abonnement verklaart Abonnee zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden.
 3. BiOND kan deze Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op de website www.biond.nu. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementen. Wanneer een wijziging van de Voorwaarden tot gevolg heeft dat BiOND een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Abonnee het recht het Abonnement binnen 4 weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden.

Artikel 3. Totstandkoming Abonnement

 1. Een Abonnement wordt afgesloten via het formulier Los abonnement BiOND Magazine.
 2. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat BiOND het Abonnement schriftelijk of elektronisch bevestigt of start met de uitvoering van het Abonnement.
 3. BiOND is gerechtigd, zonder opgave van redenen, een aanvraag van een Abonnement te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van het Abonnement te verbinden.

Artikel 4. (Adres)gegevens en privacy

 1. Abonnee is verplicht bij het aangaan van het Abonnement correcte (adres)gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens, waaronder bezorg- en factuurgegevens, dienen tijdig aan BiOND te worden gemeld.
 2. Uitvoering van het Abonnement en alle op het Abonnement betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Abonnee opgegeven adres en/of e-mailadres.
 3. In de privacyverklaring van BiOND is vastgelegd hoe BiOND met de gegevens van Abonnees omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt.

Artikel 5. Bezorging c.q. beschikbaarstelling

 1. BiOND heeft de verzending van BiOND Magazine uitbesteed aan EDG Media. EDG Media spant zich in voor een tijdige bezorging van de Uitgave(n).
 2. Klachten over de bezorging van een Uitgave dienen kenbaar te worden gemaakt via contact@biond.nu.
 3. Klachten met betrekking tot de bezorging van een Uitgave geven Abonnee niet het recht de betaling van het Abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk niet te voldoen.

Artikel 6. Prijzen en betaling

 1. Het Abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd over de overeengekomen Betaalperiode.
 2. BiOND behoudt zich het recht voor om het Abonnementsgeld te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. BiOND zal een wijziging in het Abonnementsgeld op de website publiceren. Het gewijzigde Abonnementsgeld is vanaf de eerstvolgende Betaalperiode van toepassing op alle lopende en nieuwe Abonnementen. Voor zover het gaat om een verhoging van het Abonnementsgeld en deze wijziging van toepassing wordt binnen 3 maanden nadat het Abonnement is ingegaan, is de Abonnee gerechtigd het Abonnement te ontbinden binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging.
 3. In geval van betaling via factuur dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, dan wel binnen de op de factuur genoemde termijn.

Artikel 7. Verlenging en beëindiging van het Abonnement

 1. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt het Abonnement automatisch verlengd voor het volgende schooljaar tegen het dan geldende reguliere tarief, tenzij Abonnee het Abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vóór afloop van de overeengekomen abonnementsperiode.
 2. Opzegging van een Abonnement moet via het opzeggingsformulier geschieden.
 3. BiOND is gerechtigd een Abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder verplichting tot enige schadevergoeding, indien:
  • Abonnee toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover BiOND, waaronder de verplichting tot tijdige betaling van het Abonnementsgeld, en hiermee in gebreke blijft nadat hem een redelijke termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. In dit geval heeft Abonnee geen recht op
   terugbetaling van reeds betaald Abonnementsgeld;
  • BiOND daartoe gegronde redenen heeft, zodanig dat in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd het Abonnement voort te zetten.

Artikel 8. Overmacht

 1. Als aan de zijde van BiOND sprake is van overmacht, heeft BiOND het recht om uitvoering van het Abonnement op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van BiOND, het Abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen. extreme weersomstandigheden en iedere andere situatie waarop BiOND geen beslissende controle kan uitoefenen.
 2. Als de overmacht situatie aan de zijde van BiOND langer dan 3 maanden voortduurt, heeft Abonnee het recht het Abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. In geval van overmacht is BiOND niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan Abonnee.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Uitgave, waaronder uitgevers-, auteurs-, databank- en merkrechten, berusten bij BIOND en/of haar licentiegevers.
 2. Het is Abonnee niet toegestaan de naam, inhoud en/of lay-out van de Uitgave op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van BiOND.

Artikel 10. Rechtskeuze en geschillenbeslechting

 1. Op het Abonnement en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.