Over het webinar

Wil je op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen binnen het LOB en passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs? Tijdens dit webinar bespraken we alle nieuwe en actuele regels en wetten die van invloed zijn op jouw werk als begeleider in het onderwijs. Ook passeerden de nieuwe cao-afspraken de revue.

Voor wie?

Dit gratis webinar is gericht op alle begeleiders in het voortgezet onderwijs en het mbo en is voor iedereen gratis toegankelijk.

Programma

In 1 uur word je bijgepraat over dit onderwerp en ben je weer volledig op de hoogte van alle wet- en regelgeving en cao-afspraken die voor jou belangrijk zijn in je werk.

Terugkijken

Presentatie

Bekijk hier de presentatie terug:

Gestelde vragen

Uit het handboek vavo-scholen (juli 2023): Examens afgenomen in augustus geven garantie instroom HBO/WO. Indien het laatste examen in september plaatsvindt, hangt de mogelijkheid van instroom af van het toelatingsbeleid van de instellingen. Het vavo communiceert dit duidelijk met de leerlingen.

Daarnaast is het zo dat ook in het HO geteld wordt op 1 oktober. Het geld vangt het HO weliswaar met twee jaar vertraging, maar inschrijvingen die na 1 oktober worden gedaan, tellen dan dus pas na 3 jaar mee. M.a.w. 1 oktober is wel een deadline voor het HO om nog inschrijvingen te accepteren. Het HO mag echter ook later nog inschrijvingen accepteren. De wet verbiedt het niet.

In de WHW (wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) gaat artikel 7.33 over de inschrijvingsprocedure. Veel is er niet geregeld, behalve dat de instelling zelf een procedure kan vaststellen. In lid 3 staat vervolgens dat in een AMvB voorschriften kunnen worden gegeven omtrent de in het eerste lid bedoelde regels. In het Uitvoeringsbesluit WHW is niets gevonden m.b.t. de regels. Die regels lijken dus niet gegeven.

Het lijkt erop dat instellingen zelf regels kunnen maken en dat kan dus ook zijn dat de inschrijving bijvoorbeeld 15 september rond moet zijn. Het HO mag geen studenten inschrijven die niet voldoen aan de toelatingseisen. Dus zolang het diploma er nog niet is, kan het HO een inschrijving niet accepteren. Kortom, het HO kan a.s. studenten weigeren die met een ‘septemberdiploma’ komen. Bijvoorbeeld als ze te laat komen volgens de regels van de instelling zelf.

Dank voor deze informatie. Tot 1 december mogen opleidingen nog wijzigingen aanbrengen in hun toelatingsbeleid. Bekijk hier het overzicht van numerus fixusopleidingen 2024-2025. Deze lijst wordt tot 1 december dagelijks bijgewerkt.

Het landelijk format cijfers decentrale selectie kan niet gekoppeld worden aan Somtoday of Magister. BiOND zal met UNL (Universiteiten van Nederland) en VO-raad bespreken of een dergelijke koppeling in de toekomst mogelijk is.

Voor scholieren die vanaf 2024 – 2025 willen gaan studeren aan een universitaire vervolgopleiding met selectie wordt gevraagd weer een overgangsrapport van 5 vwo aan te leveren. Voor 2020 was dit ook het geval, maar de afgelopen jaren is er in verband met corona een uitzondering gemaakt. UNL heeft in samenwerking met de VO – Raad en BiOND besloten om terug te keren naar de oude situatie, omdat scholieren niet meer te maken hebben met aanpassingen van het onderwijs in verband met corona. Het gaat om scholieren die per september 2024 zullen starten met studeren. Deze afspraak staat vast. Leerlingen kunnen dus niet zelf kiezen welke cijfers ze aanleveren.

Het antwoord op deze vraag is te lezen in de FAQ-cijferlijst decentrale selectie voor vwo-kandidaten:

Ik kan geen 5-vwo overgangsrapport aanleveren, wat moet ik doen?
Er zijn meerdere redenen mogelijk waarom je geen 5-vwo overgangsrapport kan aanleveren. Je hebt bijvoorbeeld vavo gedaan, je bent doorgestroomd naar 6-vwo vanuit 5-havo, of jouw school geeft geen beoordeling op basis van cijfers af. Kijk in dit geval op de website van de opleiding waar je je aan wilt melden.

Per september 2023 is de basisbeurs terug in de studiefinanciering. Studenten die voor september al studeren en hun rechten verbruiken, gaan met het resterende saldo over naar de studiefinanciering mét basisbeurs. Dus 3 jaar prestatiebeurs verbruikt? Dan heb je nog 1 jaar tegoed met de basisbeurs. Je krijgt niet opnieuw 4 jaar recht op een basisbeurs. Binnen je diplomatermijn verbruik je je rechten op basis van de gevolgde opleidingen en hoe langer je studeert hoe minder je overhoudt. Lees hier hoe lang een student recht heeft op studiefinanciering.

In de actualisering van de OOP-functies zal een set aan algemene voorbeeldfuncties komen. De functies moeten nog toegesneden worden op de orthopedagoog tot en met de decaan. Het zal gaan om de schalen 9 tot en met 12. Op dit moment worden de voorbeeldfuncties aan de cao-tafel besproken. Daarna zullen de brochure en handboek(en) volgen. Als alles gepubliceerd is, is het aan de werkgever om deze voorbeeldfuncties over te nemen in de organisatie of zelf via een daartoe gecertificeerde FUWA-deskundige andere reeksen van functies te laten maken.

Trainers

Dit webinar is gegeven door de beleidsmedewerkers van BiOND:

Vragen?

Het Academie-team staat voor je klaar om vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op via academie@biond.nu, vul het contactformulier in of bel naar 030 – 760 9 760 (maandag t/m donderdag).